We vertellen het je graag

Ons verhaal

Het ontstaan

Wij, de initiatiefnemers van Ommeland*, zijn als broers Oosterhuis opgegroeid in Thesinge in een boerengezin. We hebben nu ieder onze eigen loopbaan elders. Alleen zit het boeren en ondernemen ons nu eenmaal in het bloed. Afgelopen jaren hebben we samen het boerenbedrijf van onze ouders omgevormd naar nu: gezonder, efficiënter, natuur-inclusiever en zodat ieder zijn ei erin kwijt kan. Want we zitten vol energie. Daarom willen we als Ommeland* nu verder dan omvormen: omdenken naar een ommeland voor de toekomst. Een ommeland waarin we blijven boeren, maar ook andere grote thema’s een plek geven, als energietransitie, maatschappelijke functies en biodiversiteit.

Vroeger

We boeren in een landschap met duidelijke sporen van haar verleden. Een landschap doorsneden door de oude ontginningsas Lageweg en omringd door maren. Een landschap met ‘opstrekkende verkaveling’: veelal langgerekte percelen. En een landschap met veel boerenbedrijven, oorspronkelijk veelal gemengde bedrijven met zowel veehouderij als akkerbouw. Zo ook de boerderij waar wij als broers opgegroeid zijn. Eigenlijk waren het al ‘kringloopboerderijen’, waar het vee de mest produceerde en een deel van de verbouwde gewassen benut werd als veevoer. Ook zijstromen als stro en bietenloof werden nuttig ingezet op de boerderij of in de nabije omgeving. Later kwam de schaalvergroting, werden boerderijen groter en specialistischer en werden paarden en mankracht ingeruild voor machines. En daarmee werd ook het landschap eenzijdiger. In de nasleep van de tweede wereldoorlog werd de landbouwsector door de overheid gestimuleerd om zoveel en zo efficient mogelijk voedsel te produceren. Nederland wilde niet weer zonder eten zitten. Daar waren de boeren voor nodig.

Maar toen kwam er teveel: een boterberg en een graanoverschot ontstond. Er werd voor de hele wereld geproduceerd en dus met de hele wereld geconcurreerd. Opbrengstprijzen stonden onder druk. Om toch een rendabel bedrijf te hebben, was opnieuw schaalvergroting, specialisering en mechanisering nodig. Dat zie je terug in het landschap, in de omvang van de percelen, boerderijen, machines en veestapels.

Bekijk alle foto’s van vroeger

De toekomst

De 21e eeuw kent compleet nieuwe uitdagingen en vragen waar het platteland en boerderijen een rol in kunnen en deels moeten spelen.

Waar in de 20e eeuw het gas onder ons land vandaan werd gehaald, begrijpen we inmiddels allemaal dat energiewinning op een heel andere manier moet, en snel. Maar ook sociale patronen en wensen veranderen. Er is een snelgroeiende groep senioren. Men besteedt veel aandacht aan een gezonde levensstijl. Steden groeien en tegelijkertijd is er meer behoefte aan mooie natuur en rust. En het besef dringt door dat dierenwelzijn en klimaatimpact geen sluitpost mogen zijn, maar dat het platteland juist een positieve rol hierin zou moeten spelen.

Binnen de omgeving zijn wij, samen met een aantal andere akkerbouwers, al sinds het begin van deze eeuw, aanjager van natuurbeheer in combinatie met landbouw. Brede stroken langs de akker waarin vogels in alle rust kunnen nestelen, waar steeds meer diersoorten zich thuis gaan voelen en waarin het eentonige karakter van grote akkers onderbroken wordt door kleurrijke kruiden en bloemen.

Nu willen wij de volgende stap zetten.

Verandering

 

De volgende stap zetten, zeker. Maar alleen met de omgeving. De uitdagingen van de 21e eeuw gaan iedereen aan en kunnen we niet alleen aan anderen over laten. Verandering van functie en uitzicht gaan evengoed iedereen aan. We beseffen dat voor sommige ideeën de voorkeuren uiteen kunnen lopen. Wij willen geen ideeën doorzetten zonder medestanders. Maar we willen ook geen goede ideeën stopzetten omdat het teveel moeite zou kosten om draagvlak te krijgen. Wij willen deze verantwoordelijkheid ook niet alleen aan politici over laten. Wij geloven dat de mensen in onze omgeving ook veel ideeën hebben, creativiteit, idealisme, nuchterheid en enthousiasme. Waar de één ons kan helpen de risico’s en bezwaren scherp te krijgen, ziet een ander juist kansen en mogelijkheden die wij nog niet zagen.

Wij zijn geen projectontwikkelaars. We zijn bereid enige risico’s te nemen en daar moet altijd enig verdienmodel en plezier tegenover staan. Maar als er iets te verdelen is moet de omgeving daar ook op een gepaste manier van kunnen meeprofiteren. Echt rendement is als we gezamenlijk iets kunnen bijdragen aan de wereld en aan de omgeving.

Contact

De omdenkers

Ommeland begon met vier broers, van links naar rechts: Roelof, Menko, Gert-Jan en Janko. Menko en Gert-Jan starten samen Maatschap Oosterhuis en runnen vanuit daar Ommeland. In 2021 overleed Gert-Jan. Zijn vrouw Anneke is onderdeel gebleven van de maatschap. In hetzelfde jaar is Janko verhuist naar het woonhuis bij het boerenbedrijf. Vanuit daar is zijn betrokkenheid bij Ommeland gegroeid. Vanaf 2022 hebben Menko en Janko de dagelijkse leiding over Ommeland. Roelof denkt op de achtergrond mee als adviseur. Broer Hans (niet op de foto) ondersteunt bij administratieve werkzaamheden.